49-2018 „Świadczenie usług głosowych ISDN oraz analogowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu "
Wtorek, 10 Lipiec 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.49.2018
Poniżej
144 000 euro

64210000-1

  Świadczenie usług głosowych ISDN oraz analogowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

 

przetarg nieograniczony

termin składania ofert
24.07.2018

 
 
 
 

Nr zamówienia: WS-Z. 2380.49.2018 Świadczenie usług głosowych ISDN oraz analogowych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu  

 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.        Wzór formularza ofertowego (zad. nr 1)

2.        Wzór formularza ofertowego (zad. nr 2)

3.        Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

4.        Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

5.        Wzór umowy dla zadania nr 1

6.        Wzór umowy dla zadania nr 2

7.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do umowy dla zadania nr 1 i 2

8.        Formularz kalkulacji ceny – zał. nr 2 do umowy dla zad. nr 1

9.        Formularz kalkulacji ceny – zał. nr 2 do umowy dla zad. nr 2

10.    Wykaz wykonanych usług dla zadania 1 lub zadania 1 i 2

11.    Wykaz wykonanych usług dla zadania 2